Rhestr Cyhoeddiadau Diweddar
List Of Current Publications

 

Cyhoeddiadau Diweddaraf
Latest publications

DAWNSIAU THOMAS JONES
Thomas Jones's Dances

DAWNSFEYDD AC ARFERION TRADDODIADOL 
YNG NGHYMRU -

Traditional Dance and Customs in Wales
 
Los Blake 1972
 

HWYL Y DDAWNS WERIN

FUN OF THE FOLK DANCE

 
Taflenni Dawns
Dance Pamphlets
Llyfrau
Books
DVD
DVD
Cryno Ddisg
C.D
.
Addysgiadol
Educational

TAFLENNI DAWNS - DANCE PAMPHLETS

 
Cyf/Ref
Teitl/Title
Pris/Price
TD04 Cofi o' Dre' £0.50
TD10 Hogiau'r Foelas £1.50
TD11 Jig y Ffermwyr £0.50
TD21 Rhyd y Meirch £1.50
TD36 PEDAIR DAWNS TWMPATH
Clawdd Offa                        Dawns y Pistyll
Cylch y Cymry                    Ffarwel i'r Marian
£1.50
TD39 Pont Abermo £1.50
TD41 Mympwy'r Etholiad £1.50
TD42 Tren y Cambria £1.00
TD43 Triawdau Conwy / Conwy Three £1.00
 
Taflenni Dawns
Dance Pamphlets
Llyfrau
Books
Fideo
Video
Cryno Ddisg
C.D
.
Addysgiadol
Educational

LLYFRAU - BOOKS

 
Cyf/Ref
Teitl/Title
Pris/Price
LD04 LLANGADFAN FACH A THAIR DAWNS ARALL - Idwal Williams
   Llangadfan Fach, Mwyniant Morgan Ifan, 
    Dawns Gwenllian Berwyn, Prysurdeb y Nadolig 
£3.00
LD05 0 DRO I DRO - Idwal Williams
   Melin Crawia, Marchogion Eryri, Trefn y Draffordd, Trip i Goa
£3.00
LD10 DAWNSIE TWMPATH - Eddie Jones
    Dawnsiau twmpath syml gyda cherddoriaeth
  Simple social dances with music
£6.95
LD11 WELSH CLOG STEP DANCING - Huw Williams
    Cyfarwyddiadau ysgrifenedig o draddodiad stepio Cymreig
  Written instructions for the Welsh stepping tradition
£3.00
LD12 WELSH FOLK DANCES - Hugh Mellor  £4.00
LD14 LLAWLYFR DAWNSIO GWERIN - Alice Williams
    Yn Gymraeg yn unig
£3.00
LD15 WELSH FOLK DANCE HANDBOOK - Alice Williams
  English language version of LD14
£3.00
LD16 WILLIAM JONES - LLANGADFAN - Eddie Jones £2.50
LD17 TROED YN L A THROED YMLAEN: DAWNSIO GWERIN YNG NGHYMRU
 A Step in Time: Folk Dancing in Wales - Emma Lile
£5.95
LD18 DAWNSIAU YR UGEINFED GANRIF
38 o dawnsiau a luniwyd ers y 1940au, gyda cherddoriaeth
Twentieth Century Dances 
38 dances written since the 1940s, with music 
 
Argaeau Cwm Elan
Blodau’r Brain
Y Butler Arian
Bwmba
Cadwyn Catrin
Cylch y Cymry
Y Ddeilen
Y Delyn Newydd
Dawns Bryn-y-Môr
Dawns y Felin Wynt
Dawns Gŵyl Plant
Dawns Cestyll
  yr Arglwydd Rhys
Ffair y Bala
Ffair Castell Nedd
Ffansi Ffarmwr
Y Gelynnen
Gwenyn Gwent
Hap a Damwain
Hen Llanover 
Hoffedd Ferch Rhisiart
Hoffedd Miss Hughes
Jac y Do
Jig Mrs Blake
Mae Nhw’n D’wedyd
Maes y Meillion
Parc Pont-y-Pŵl
Penbleth Clarence
Pendorlan
Pont Caerodor
Pont Cleddau
Pontydd a Thwnnel Conwy
Rhyd y Ceirw
Rîl Roseanne
Robin Ddiog
Saith o Ryfeddodau
Sgwâr Casnewydd
Swn y Felin
Tribant Morgannwg
£7.50 
LD19

DAWNSIAU LLANOFER - John Mosedale ac Eddie Jones
Llanover Dances

Cywiriadau/Corrections

£3.50
LD20 HEN A NEWYDD
   Casgliad o 29 dawns a luniwyd gan Padrig Farfog
   yn ogystal â dawnsiau traddoddiadol y bu'n eu dehongli.
Something Old, Something New
   A collection of 29 dances devised by Pat Shaw 
   together with  traditional dances which he interpreted.
 
Abaty Llanthony
Aberdaugleddau
Cambro Britons  (Cahusac)
Cambro Britons  (Fentum)
Cambro Britons  (Skillern)
Castell Caernarfon
Y Gwningen Gymreig
Hoffedd Miss Williams
Hoffedd Arglwyddes
  Abergenni
Y Bardd
Blodau’r Waun
Y Delyn
Dawns y Pistyll
Eryri
Hoffedd ap Hywel
Y Jig Gymreig
Jig Syr Watcyn
Larry Grogan
Mwmpwy Llwyd
Mympwy Corris
Yr Orymdaith
Padrig Farfog
Rhisiart Annwyl
Y Rîl Gymreig
Sawdl y Fuwch
Tom Edwards
Tom Jones
Ty Coch Caerdydd
Ymdaith y Cymry
£6.50
LD21 LLEWENI - Eirlys Phillips £2.50
LD22 NEUADD MIDDLETON - Mavis Williams
Middleton Hall
£1.50
LD23 TAIR O FN - Eddie Jones 
    Dawns y Castell   Dawns y Rhuban    Dawns y Traeth
Cywiriadau/Corrections
£3.00
LD24 TRIAWDAU ALLTACHAM - Ian Roberts  £1.50
LD27 RHIWFELEN - Betty Davies £2.50
LD25 DAWNSIAU FFAIR NANTGARW  - John Mosedale ac Eddie Jones
Mae’r casgliad yma yn cynnwys  Gŵyl Ifan, Dawns Flodau Nantgarw, Rali Twm Sion, Ffair Caerffili, Dawns y Pelau, Dawns Ceiliog y Rhedyn, Y Gaseg Eira a Morfa Rhuddlan.
Chwech o ddawnsiau ffair o ardal Nantgarw a Chaerffili yn Ne Cymru, ac ymhlith y dawnsiau mwyaf lliwgar a bywiog i’w gwylio a’u dawnsio. Dawnsiau cynhyrfus sy’n rhan annotod o ddathliad blynyddol Gŵyl Ifan. 
Mae’r dawnsiau’n gor-oesi oherwydd cof anhygoel Catherine Margretta Thomas wrth adrodd hanesion o gyfnod ei hieuenctid i’w merch, Dr Ceinwen Thomas. Mae disgrifiad Dr Thomas sy’n gosod cefndir a chyd-destun y dawnsiau,  ynghyd â bywgraffiad ei mam, yn estyn anadl einioes i’r dawnsiau. 
Nantgarw Fair Dances - edited by John Mosedale and Eddie Jones.
Includes Gŵyl Ifan, Dawns Flodau Nantgarw, Rali Twm Sion, Ffair Caerffili, Dawns y Pelau, Dawns Ceiliog y Rhedyn, Y Gaseg Eira and Morfa Rhuddlan
The six traditional fair dances from around Nantgarw and Caerffili in South Wales are amongst the most colourful and vibrant dances to watch and perform.  They were danced to entertain and for entertainment.  Exciting then, they are as exciting today and are celebrated at the annual Festival of St John each midsummer. 
The dances survive because of the amazing recollections of Catherine Margretta Thomas to her daughter Dr Ceinwen Thomas.   Dr Thomas' description of the context of the dances and her biography of her mother bring the dances back to life
£9.50

 

LD26
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAWNSIAU BARDD Y BRENIN John Mosedale
Deuddeg dawns o’r unig lyfr dawns gan Edward Jones a gyhoeddwyd ym 1785 
Dances of the King's Harper - John Mosedale
The twelve dances in Edward Jones' only book of dances, published 1785

La Frivoite 
Hoffedd Miss Vernon 
La Duchesse
Le Grande Carre
L'Inglesina 
Allemande Arglwyddes Gwyr Pibddawns Jones
La Morino
Y Dymuniad
Taith i Gymru 
La Cecchina
L'Ancien Breton
Cywiriadau/Corrections
Roedd y trefniant gwreiddiol o’r gerddoriaeth ar gyfer Telyn, Harpsicord a Fiolin - gwaith ymchwil yma i chwi gerddorion!! 
The music was originally scored for Harp, Harpsichord and Violin - musicians should  investigate!! 

£4.50
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LD28
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAWNSIAU TRADDODIADOL - 
Casgliad o ddawnsfeydd o'r 17eg a'r 18fed ganrif  - golygwyd gan Betty Davies, Eddie Jones,
 John Mosedale, Owen Huw Roberts and Alice E Williams o gopiau'r fersiynau gwreiddiol
Traditional Dances 
A collection of dances from the 17th and 18th centuries, researched back to the original versions - edited by Betty Davies, Eddie Jones, John Mosedale, Owen Huw Roberts and Alice E Williams. 
 

Abergenny
Ap Shenkin
Bishop of Bangor's Jig
Conway Races 

Dainty Davy
Evan's Jig
Evan's Delight

Llandaff Reel
Lord of Caernarvon's Jig
Lumps of Pudding
Meillionen
Of Noble Race Was Shenkin
Oswestry Wake
Saint David's Day

The Horned Sheep
The Three Sheepskins
Welsh Morris
The Welsh Quack
Welsh Whim

 

£5.00 
 

 

LD29

 

DAWNSIWN YMLAEN  - Eddie Jones
Casgliad o 23 dawns a luniwyd gan Eddie Jones, gyda cherddoriaeth
Dance On  - Eddie Jones
A collection of 23 dances devised by Eddie Jones, with music
£10.00 
LD30 DAWNSIAU THOMAS JONES golygwyd gan John Mosedale ac Eddie Jones
Thomas Jones's Dances - edited by John Mosedale & Eddie Jones
£8.00 
LD31 DAWNSFEYDD AC ARFERION TRADDODIADOL YNG NGHYMRU - Los Blake 1972
Traditional Dance and Customs in Wales  
£7.00 
LD32

DAWNSIO YN Y GYMUNED  - Eddie Jones
22 dawns arall a luniwyd gan Eddie Jones, gyda cherddoriaeth
Dancing in the Community – Eddie Jones
An additional 22 dances devised by Eddie Jones, with music

£9.00 

 
 
Cyf/Ref
Teitl/Title
Pris/Price
AD01

 

BLODAU'R GRUG 
   100 o alawon dawnsio gwerin poblogaidd Cymru - 
Dawnsiau Gosod, Pibddawnsiau, Polcas,Ymdeithdonau, Jigiau a Walsiau
   100 popular Welsh folk dance tunes -
Set Dances, Hornpipes, Polkas, Marches, Jigs and Waltzes.
£6.50

 

AL02

 

CADW TWMPATH
    100 arall o alawon dawnsio gwerin Cymru -
Jigiau, Pibddawnsiau, Polcas ac Ymdeithdonau, Jigiau Naid a Walsiau.
Another 100 Welsh folk dance tunes -
Jigs, Hornpipes, Polkas, Marches, Slip Jigs and Waltzes
£6.50

 

AL03
 
 
 

 

Y MAN DLYSAU CYMREIG 1812  - Robin Huw Bowen
 20 o ddawnsiau "ffasiynol" gydag alawon gwreiddiol sy'n dyddio o 1812.  Roedd Robin Huw Bowen wedi treulio amser hir yn chwilio am y llyfr gwreiddiol a ddarganfuwyd o'r ddiwedd yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain.
The Cambrian Trifles 1812
The elusive volume of 20 "fashionable" dances with original tunes dating  from 1812. Sought out by Robin Huw Bowen and eventually traced to the British Library.
£6.50
 
 
 

 

AL05 COFIA DY WERIN
  Alawon dawnsio gan Rhian Bebb
  Dance tunes composed by Rhian Bebb
£7.00
 
Taflenni Dawns
Dance Pamphlets
Llyfrau
Books
Fideo
Video
Cryno Ddisg
C.D
.
Addysgiadol
Educational

     
DVD
 
Cyf/Ref Teitl/Title Pris/Price
FD01

 

12 DAWNS WERIN DRADDODIADOL
12 Traditional Folk Dances
Meillionen, Dawns y Pelau, Ril Gymreig Llanofer, Aberdaugleddau, 
Rali Twm Sion, Jig Arglwydd Caernarfon, Hoffed ap Hywel, Gwyl Ifan, 
Abergenny, Aly Grogan, Roaring Hornpipe, Dawns y Blodau Nantgarw
£12.00

 

FD02 BYD O DDAWNS - 14 dawns werin Gymreig
A World of Dance  - 14 Welsh folk dances
Pont Caerodor, Morris Cymreig, Pont Cleddau, Melin Crawia, 
Sawdl y Fuwch, Cambro-Brython, Pont Abermo, Clawdd Offa,
Ceiliog y Rhedyn, Rhif Wyth, Llangadfan Fach,  Ty Coch Caerdydd, 
Abaty Llantoni, Hogiau'r Foelas
£12.00
FD03 CAMAU CYNTAF CLOCSIO - Owen Huw Roberts yn dysgu camau sylfaenol clocsio yn y dull traddadiadol Cymreig - DVD a  llyfryn
WELSH CLOG DANCING -
Owen Huw Roberts teaching the basic steps of traditional Welsh clog dancing - DVD and booklet
£12.00
  Mae’r uchod hefyd ar gael fel Fideo.  Rhaid nodi Cymraeg neu Saesneg os ydych chi'n archebu fideo clocsio.
The above are also available as Videos.  If you require the cloging video state either English or Welsh.
 

 
 
Taflenni Dawns
Dance Pamphlets
Llyfrau
Books
Fideo
Video
Cryno Ddisg
C.D
.
Addysgiadol
Educational

 
CRYNO DDISG  - C.D.
 
Cyf/Ref
Teitl/Title
Pris/Price
CD01 CICIO'R NENBREN D.S. Nid yw'r C.D. hon ar gael mwyach / This CD is no longer available
Casgliad o 20 o alawon i ddawnsiau Cymreig
A compilation of 20 Welsh folk dance tunes
      Rhif Wyth, Ceiliog y Rhedyn, Ymdaith y Cymry, Robin Ddiog, 
      Ffair Caerffili,  Abaty Llantony, Aberdaugleddau,
      Ffansi Ffermwr, Ffarwel Marian, Hoffedd ap Hywel, 
      Pwt ar y Bys, Jig y Ffermwyr, Jig Arglwydd Caernarfon,
      Gwyl Ifan, Clawdd Offa, Hogiau'r Foelas, Y Jig Cymreig,
      Y Delyn,Y Ddafad Gorniog, Rhyd-y-Meirch
£12.00
CD02 BYD O DDAWNS  -  14 dawns werin Gymreig
A World of Dance  -  14 Welsh folk dances
      Pont Caerodor, Morris Cymreig, Pont Cleddau, Melin Crawia, 
      Sawdl y Fuwch,Cambro-Brython, Pont Abermo, Ty Coch Caerdydd,
      Ceiliog y Rhedyn, Rhif Wyth, Llangadfan Fach, Clawdd Offa,
      Abaty Llantoni, Hogiau'r Foelas
£8.50
CD03 DEWCH I DDAWNSIO GWERIN  -  Cerddorion - Jac Y Do
Come and Folk Dance  - Musicians - Jac Y Do
    6 jig a 6 ril ar gyfer dawnsio gwerin Gymreig
    6 jigs and 6 reels for Welsh folk dancing
£7.00
CD04 COFIA DY WERIN -
    Alawon dawnsio gan Rhian Bebb
    Dance tunes composed by Rhian Bebb
£10.00
CD05

TWMPATH -
16 dawns gymdeithasol ynghyd thaflen gyfarwyddiadau.
Gellir ei ddefnyddio mewn twmpathau a’i ychwanegu at yr adnoddau mewn ysgolion.
16 social dances together with instructions for every dance. Useful for ‘twmpathau’ and in schools.

    Cyfri Saith, Ffansi Ffarmwr, Cylch y Cymry, Cylch Sircasian, Jac y Do, Cofi o Dre,
    Y Delyn Newydd, Dawns Croesoswallt, Dawns Harlech, Cwrdd Chwech, Rhwng Dwy,
    Cader Idris, Ffarwel i’r Marian, Welsh Quack, Lawr y Canol, Ffaniglen

£12.00
 
Taflenni Dawns
Dance Pamphlets
Llyfrau
Books
Fideo
Video
Cryno Ddisg
C.D
.
Addysgiadol
Educational

 
ADDYSGIADOL - EDUCATIONAL
 
Cyf/Ref
Teitl/Title
Pris/Price
AL01 SIAWNS I DDAWNSIO
Pecyn dwyieithog i ddiwallu rhai o ofynion Y Cwricwlwm Cenedlaethol, Cyfnod Allweddol 1 
A Chance to Dance 
A bilingual publication to meet part of the requirements of The National Curriculum, Key Stage 1 
£5.00 
AD02 DEWCH I GANU A DAWNSIO - Eddie Jones
Llyfr o rigymau a dawnsiau atodol i Siawns i Ddawnsio 
ynghyd â thap o'r rhigymau gydag Olwen Rees yn canu
Come Sing and Dance
Book of supplementary rhymes and dances for A Chance to Dance 
together with a tape of the rhymes sung by Olwen Rees
£7.00
AD03 DEWCH I DDAWNSIO GWERIN
Gwersi ar gyfer Cyfnod Allweddol 2/3 o'r Cwricwlwm Cenedlaethol 
ynghyd â C.D. o jigs a reels
Come and Folk Dance
Lessons for Key Stage 2/3 of the National Curriculum, 
together with a C.D. of jigs and reels
£10.00 
LX03 DEWCH I DDAWNSIO GWERIN - Llyfr yn unig
Come and Folk Dance - Book only
£5.00 
AD04
 
 

 

HWYL Y DDAWNS WERIN - gan Eddie Jones 
40 o ddawnsiau syml a hwyliog - yn addas i dwmpathau 
ynghyd â C.D. - 18 o alawon dawnsio gan 'Jac y Do'
Fun of the Folk Dance - by Eddie Jones
40 simple, lively dances - suitable for barn dances
together with a C.D. - 18 dance tunes by 'Jac y Do' 
£12.00
AD06

PECYN DAWNSIO GWERIN
Cyfarwyddiadau i 13 dawns werin, C.D.  a fideo

I'w gael oddi wrth y cyhoeddwyr
Tracrecord
- [email protected]

£22.00
AD07

FOLK DANCE PACK
Instructions for 13 folk dances, C.D. and video
Apply directly to the publisher
Tracrecord
-
[email protected]

£22.00

 
 
Taflenni Dawns
Dance Pamphlets
Llyfrau
Books
Fideo
Video
Cryno Ddisg
C.D
.
Addysgiadol
Educational
 

Gellir archebu'r cyhoeddiadau uchod oddi wrth :

All the above publications are available from:

PALAS PRINT

 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1RR

Tel: 01286 674 631

[email protected]
 

Nodwch gyfeirnod a theitl y cyhoeddiad, nifer, a chyfanswm yr archeb* gyda'ch enw, cyfeiriad a rhif ffn
Please give reference number & title of the publication, quantity and total price* with your name, address and telephone number.

*Ychwanegwch gost cludiant / *Add postage & packing

prisiau'r DU yn unig / UK prices only

Taflenni / Pamphlets 0.50
Tapiau/ Tapes 2.00
Llyfrau / Books 2.00
Fideo / Video 1.50
CDs / C.Ds 1.00
Ffoniwch neu anfon e-bost am gludiant tramor
/ Please phone or e-mail for overseas charges

Pob siec yn daladwy i "Palas Print".

Cheques are payable to "Palas Print".


Noder: Medr Palas Print dderbyn eich archeb YN UNIG. Am wybodaeth Cyffredinol, neu ymholi ynglyn dawnsiau, ac ati Cysyllter ag un o'r'SWYDDOGION'
Please Note: Palas Print can only deal with your order. For general information, or inquiries about dances, etc Ask one of the 'OFFICERS'

CYWIRIADAU I CYHOEDDIADAU
Mae'r 15 llyfr a gyhoeddwyd yn y blynyddoedd diwethaf hyn yn cynnwys 160 o ddawnsiau,  182,000 o eiriau, a dros ¾ miliwn o lythrennau. 
Mae'n anochel fod rhai gwallau yn digwydd er gwaethaf y gwiriadau cyson.
Fe hoffem gael gwybod am unrhyw rai eraill - anfonwch e-bost at
Yr Ysgrifennydd    [email protected]  
fel y gallwn eu hychwanegu i'r rhestr a'u rhannau gyda phawb arall. 
CORRECTIONS TO PUBLICATIONS
The 15 books published in recent years contain 160 dances, 182,000 words and over 
¾ million characters. It is inevitable that some errors creep in despite the many checks. 
We would like to know about any others - please e-mail them to 
The Secretary   [email protected]  
so that we can add then to the list and share them with everyone else.

 
 

Cyhoeddiad

Publication 

Tudalen

Page 

Cywiriadau

Corrections

  Dawnsiau Llanofer
2 & 3
Amnewidiwch / Replace "Dawns Llanofer 54 Rhif Wyth 54"
gyda /with "Dawns Llanofer 52 Rhif Wyth 52"

  Dawnsiau Bardd y Brenin

22

Amnewidiwch / Replace "A1 1-4" gyda /with"A1 1-8".

  Tair o Fôn
10 & 11
"A1 1-8" ychwanegwch /add "ac/and A2 1-8". 
Amnewidiwch / Replace "A2" gyda /with "A3"
 
12
Amnewidiwch / Replace "A3" gyda /with "A4". 
Amnewidiwch / Replace "A4" gyda /with "A5". 
Amnewidiwch / Replace "A5" gyda /with"A6". 
Yn "7.Yr ogof hir" dilewch/ delete " yn troi allan i lawr i waelod yr uned, cwrdd â'r cymar (Merch ar chwith y cymar) 
and/ ac amnewidiwch/ replace "phromenâd" gyda "promenâd".
 
13
Amnewidiwch / Replace "A3" gyda /with "A4". 
Amnewidiwch / Replace "A4" gyda /with "A5". 
Amnewidiwch / Replace "A5" gyda /with "A6".
Yn "7.The long cave" dilewch/ delete "cast down to the bottom of the set, meet partner (women on partner's left) and” 
 

14 & 15

Amnewidiwch / Replace "A6" gyda /with"A7".